fbpx

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.regeno.hu tulajdonosa ezúton tájékoztatja a website (a továbbiakban: weboldal, webpage) látogatóit a személyes adatok kezelésének, az adatok védelméért megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a

Adatkezelő neve:  Fül- Orr- Gége Medical Kft.

Székhely:              1028 Budapest, Kővári utca 1-7. I. em.

E-mail:                   [email protected]

Telefonszám:       +36 30 5421691

Weboldal:             https://regeno.hu

 

A Fül- Orr- Gége Medical Kft adatkezelési gyakorlata harmóniában van a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvénnyel, valamint figyelembe veszi a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET(továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) előírásait. Ezen jogszabályok célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

 1. Adatvédelmi gyakorlat

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató a weboldal használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Bármilyen kérdés merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot irodánkkal vagy e-mailen vagy telefonon.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokat megismerje. A weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért a Tulajdonos felelős. Ha a Tulajdonos a weboldal látogatójától bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

 1. A kezelt adatok köre:

Kapcsolatfelvétel igénybevételéhez szükséges, hogy bizonyos személyes adatait a Tulajdonos rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet a Tulajdonosnak szüksége:

 • név
 • email cím

Amennyiben az érdeklődő a weboldalon a Kapcsolat menüt használja, ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatokat a  Fül- Orr Gége Medical Kft. a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat a Tulajdonos kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy kapcsolatot tartson Önnel és magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani.

 1. Az ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy a Kft termkeit igénybe vevő regisztrált vagy nem regisztrált érdeklődőket telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa a következő célokkal

 • az érdeklődők számára termékekről tájékoztatást nyújtson
 • későbbi szerződéskötés esetén a szerződést előkészítése, szerződést teljesítsen

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 1. Az ADATKEZELÉS JOGALAPJA és FOLYAMATA

Az Adatkezelés Önkéntes hozzájáruláson alapszik, a www.regeno.hu oldal látogatói hozzájárulása adja az adatkezelés jogalapját. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásával történik, amelyet a checkbox bejelölésével tesz meg.

 1. Az ADATKEZELÉS FOLYAMATA

A Tulajdonos a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Tulajdonos nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást a Tulajdonos által forgalmazott termékekről, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

A Tulajdonos hírleveleket nem küld, sütiket nem használ. A Cég nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Személyes adatait Magyarországon belül kezeljük és nem továbbítjuk sem az Európai Unión („EU”) és az Európai Gazdasági Térség („EGT”) egyéb tagállamaiba, sem azon kívül. Az adatkezelés során mind a szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségeket, mind a vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartjuk. Személyes adatait csak olyanok részére továbbítjuk, illetve csak olyanok számára tesszük hozzáférhetővé, akik az adatok kezelésére jogosultak.

 

 1. Az ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az érdeklődők esetében a „ KAPCSOLAT” menü kitöltésével és üzenet küldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a visszavonásáig tart. Amennyiben később szerződéskötésre kerül sor a szerződés teljesítése érekében szükséges időtartamig.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználó már törölt, de az internetes böngészők vagy keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Tulajdonos munkatársai férhetnek hozzá, akik titoktartási nyilatkozatot írtak alá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Tulajdonos nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A Tulajdonos az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek, kezdeményezheti a Felhasználók személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ebben az esetben a Felhasználó elektronikusan e-mailcímen vagy telefonon a kérheti. A Fül Orr Gége Medical Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Tulajdonos a személyes adatokat saját szerverén tárolja, amelyek a biztonsági védelméről megfelelő tűzfallal és vírusvédelemmel intézkedett.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó, ha sérelmezi a Fül-Orr -Gége Medical  KFT. személyes adatokra vonatkozó adatkezelését, jogorvoslati igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [email protected]), segítségét.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten nyilvánosan leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia).

Fül-Orr- Gége Medical Kft.

Nem hagyott valamit a kosárban?
Nézze meg a kosár tartalmát most!
A rendelés nincs befejezve. Nézze meg a kosár tartalmát most!
Kosár tartalma